Menu Sluiten

Aanwezig op het debat in Nekkerspoel

Nekkerspoel – Hoewel initieel niet uitgenodigd, mochten we mee aanschuiven aan het debatpanel van Nekkerspoel. De organisatoren zijn geëngageerde vrijwilligers van de wijkwerking Nekkerspoel en slaagden erin om alle partijen aan een tafel te krijgen. Op voorhand hadden zij een uiterst kritische publicatie in de wereld gestuurd, waarbij duidelijk bleek dat de stad toch wel tekort schiet in het aandachtig luisteren naar de bekommernis van de bewoners. De zaal was goed gevuld, inclusief politie en pers. Er volgde een braaf, maar ook een bijwijlen pittig debat over het bestuur van Mechelen. Henning Van Duffel tekende aanwezig en heeft dikwijls het woord mogen nemen. Omdat de pers uiteindelijk niet in de pen kroop over dit debat, volgt hier een verslag.

Be.One was eveneens van de partij en kaapte meteen het debat door over hun zogenaamde radicale gelijkheid door te drammen. Omdat de meeste mensen in de zaal hun oor ten luister kwamen leggen over andere essentiëlere thema’s, viel het debuut van Be.One niet in erg goede aarde. Bart Somers fulmineerde ook tegen de kopman (een ex-partijgenoot) en verweet hem van opportunisme en kazakkendraaien. De burgemeester kon hier wel eens gelijk hebben. Zoals eerder in ons opiniestuk over Be.One aangehaald en voorspeld, is het ook niet de ambitie van de Abou Jahjah-aanhangers om Mechelen vorm te geven met concrete oplossingen voor actuele problemen. Zeuren over multiculturaliteit was hier de hoofdtoon.

Het verdere verloop van het debat ging over gewone thema’s als Mobiliteit, Wijkwerking en Veiligheid. De PVDA zag hier de kans om mist te spuien over Kopenhagen als voorbeeldstad voor Mechelen, want ook Mechelen zou meer op maat van de fietser moeten. VolksLiga meent dat ieder transportmiddel volwaardige infrastructuur verdient en dat de verkeersstromen zo gescheiden mogelijk moeten plaatsvinden voor een optimale veiligheid. Hierdoor moeten een aantal verkeerslichten sneuvelen en meer fiets- en voetgangersbruggen komen. Voor VolksLiga moet de ene weggebruiker namelijk niet voor de andere wachten, maar moeten zij elk via hun eigen infrastructuur een vlotte doorgang kunnen vinden. Er is bovendien een bijkomend argument voor het snoeien in de verkeerslichten; op deze manier staan we minder voor het rode licht stil, wat minder uitstoot met zich meebrengt en een iets gezondere lucht. Op middellange termijn moeten de drukste assen ondertunneld worden. Bart Somers ridiculiseerde ons voorstel voor het snoeien in de verkeerslichten door te roepen dat men plots niet veilig de Vesten meer kan oversteken. Dit zwaktebod was verrassend ondiplomatisch en ondoordacht van de burgemeester.

Vrijwel meteen in het debat, waarbij tussendoor ruimte was voor publieksvragen, viel het op dat vele wijkbewoners wakker liggen van de overlast en veiligheid in Nekkerspoel. De linkerkant van het politieke spectrum hamerde op straathoekwerkers, de CD&V erkende het probleem maar kon niet met een antwoord komen en N-VA kwam met haar schepen van Wijks- en Dorpszaken af met het plan voor een BIN (buurtinformatienetwerk). Dit was op zich een vreemd antwoord, want na 6 jaar N-VA in de meerderheid zijn er amper twee BIN’s op het grondgebied van Mechelen gerealiseerd. VolksLiga sprak meteen met de vrouw, aan het hoofd van een gezin van 5, die bekommerd was om het veilig buitenspelen. Het voorbeeld illustreerde dat er op verschillende sporen een aandachtig beleid nodig is. Volgens ons is er

  1. een attitudeprobleem bij opgroeiende kinderen én ouders;Ouders, wijkbewoners en leerkrachten hebben angst om andere kinderen terecht te wijzen. Ook al is het de formele taak van de ouders om hun eigen kinderen op te voeden, kan het pedagogisch geen kwaad dat onbekenden grenzen stellen. Al in de concrete fase van de ontwikkelingspsychologie (wanneer het kind een grote kleuter is) worden de morele grenzen opgezocht. Hierbij is het belangrijk dat iedere volwassene bijdraagt om deze grenzen ook goed af te bakenen. In een postmoderne opvatting wordt iedere vorm van autoriteit echter in vraag gesteld en bestreden.  Belangrijk in de opvoeding is daarentegen om zowel positief als negatief te bekrachtigen. Als enkel de leerkracht of ouder dit doet en kinderen vaak met onbekenden in contact komen door bijvoorbeeld veelvuldig op straat te spelen, is het voor het kind makkelijker om zich minder aan de verwachte gedragsregels te conformeren eens hij uit die invloedssfeer van de gezagsdragers is. VolksLiga roept de samenleving daarom op om dus duidelijk te markeren wat goed is en wat juist niet wordt geapprecieerd.

    Het is zeker niet conservatief of oubollig om meer te pleiten voor kernwaarden als beleefdheid, respect voor elkaar en elkaars eigendom en het non-agressieprincipe waarbij je vrijheid stopt daar waar die van een ander begint. De stad kan een opvoedkundig project voor de Mechelse scholengemeenschap op poten zetten waarbij ook de buurt en de ouders worden betrokken.

  2. een aanwezigheid van een BIN dringend nodig.

Overigens in het debat liet de burgemeester zich nogal negatief opmerken door uit te varen tegen een andere vragensteller uit het publiek. Het was een iets oudere man die zich over een persoonlijk probleem in verband met stoepstenen liet ontvallen. In plaats van op een diplomatische manier de vraag op te vangen door te verwijzen naar de stadsdiensten, schoot Bart Somers in een colère en viel de man woordelijk aan. Dit was een vreemde episode en het toont dat Bart Somers stilaan zijn autoritaire bestuursstijl laat doorschemeren ook naar de gewone man in straat toe. Het toont wat 4 bestuursperiodes met je doen; na een tijd moet je worden vervangen om niet af te glijden naar een semi-dictator. Een nieuwe termijn mag Bart Somers voor ons gerust ingaan, maar daarna wordt het echt wel stilaan tijd voor een frisse wind.

Posted in Agenda, Gemeenschapsvorming, inspraak, Mobiliteit, Nekkerspoel, Onderwijs

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *