Menu Sluiten

Programma

Download hier het programma in pdf-formaat.

Programma VolksLiga Mechelen 2018 bekijken & downloaden

Onze visie in een notendop

Wij focussen ons voornamelijk op 3 kernthema’s die volgens ons in Mechelen noodzakelijk moeten bekeken worden. Deze zijn:

– Vlottere mobiliteit & toegankelijkheid (van openbaar vervoer, infrastructuur)
– Goedkoper wonen & sociaal-coöperatieve veiligheid
– Bestuurlijke transparantie & financiële orthodoxie

Allesomvattend wensen we thema’s als milieu, cultuur, democratie horizontaal en verticaal in onze kernthema’s te verweven. Blijft het daar dan bij? Uiteraard hebben we een mening over allerlei problematieken en voorstellen. We wensen naar de kiezer toe duidelijke werkpunten aangeven en een samenhangend verhaal te brengen, zonder hierbij te verwijzen naar andere partijen en hun (non-)verwezenlijkingen. Wij gaan alvast uit van ons eigen positieve verhaal, evenwel met een constructief en kritisch oogpunt.

Mobiliteit

Ter vervanging van het mobiliteitsplan 2000, kwam het mobiliteitsplan 2014. Hiervan zien we weinig uitvoering. Bovendien stellen we het Vlaams Gewest en diens provinciaal overlegcomité hoogdringend voor om geluidsschermen te plaatsen langs de E19 en om het aantal verkeerslichten in Mechelen met minstens de helft te reduceren.

Ook het busaanbod moet anders. Het overstappen naar de pendelbus is voor velen een overstap te veel. Op piekuur is het schering en inslag dat bussen gewoon niet uitrijden, met als gevolg dat het weinige aanbod dat er overblijft te kampen heeft met onvoldoende capaciteit. VolksLiga is voorstander van het privatiseren van het busaanbod in Mechelen. Als overgang wensen wij het busaanbod zelf te sturen in een tijdelijk autonoom gemeentebedrijf.

Handelaars bekijken wat ons betreft samen met de stad per legislatuur of zij een charter vastleggen waarin voor minstens de helft van hun mobiliteitseisen tegemoetgekomen wordt. De economie en het bruisen van een belangrijke centrumstad staat of valt immers met de tevredenheid van lokale handelaars. Maatregelen om hen weg te jagen zal VolksLiga nooit aanvaarden.

Tot slot hebben we als speerpunt om de gehandicaptenkaart te hervormen en de controle hierop te verstrengen. Gezien het kleine aantal mensen met een beperking stelt VolksLiga voor dat zij gewoon discreet straatparkeren (ook binnen de autoluwe zone) zonder tot hinder te zijn. Huidige vrijheidsbeperkende maatregelen zoals het verbod op quads, de lage emissiezone en de autoluwe zone wensen wij af te schaffen en te vervangen door een allesomvattende gemeentelijke milieuverordening, waarin duidelijke afspraken worden vastgelegd. Wij zijn voor een plan waarin ook effectief de leefbaarheid verhoogt.

Wonen

Wonen in Mechelen wordt problematisch duur. Nog niet zo erg als in onze zuidelijke buursteden, maar wel duur genoeg om een alternatief beleid uit te dokteren. Onze analyse is dat de middenklasse in tweeën wordt gesplitst: zij die iets kunnen betalen en zij die het net of gewoon niet kunnen betalen. Deze laatste groep stijgt ieder jaar dramatisch en lineair met vastgoedprijzen. De woonmarkt is hier niet op voorbereid en vele telgen van geëtableerde middenklassers dreigen in een sociale woning te belanden. De lokale overheid speelt hier gretig op in: alles wat vastgoedbeleid betreft is tweeledig; ofwel sociale woonprojecten ofwel exclusieve wooneenheden. Dit kan volgens ons niet de bedoeling zijn.

Onze oplossing berust voornamelijk op het vinden van bouwpromotoren die specifiek kleinschalig bouwen voor kwetsbare levensstarters en alleenstaanden. Hier moet men ook durven out-of-the-box denken: modulair wonen wordt een van de opties, zoals een collectief aan verkoopbare, volledig uitgeruste containers als wooneenheden die neerkomen op een verkoopprijs tussen de 50.000 en 75.000 euro, met als clausule dat deze niet verhuurbaar zijn. Dit brengt mee dat er beperkte ruimte nodig is om een grote hoeveelheid aan woonmodules te installeren. We denken bijvoorbeeld aan de dijkkanten van de Leuvense vaart in Battel en Muizen, waar meteen ook grote recreatiemogelijkheden liggen.

Met sociaal-coöperatieve veiligheid willen we veiligheid en inclusie laten vormgeven door de buurtbewoner. Het criminologische fenomeen waarbij voor iedere gelegenheid een wijkagent wordt gevraagd, is achterhaald en zelfs nefast voor het veiligheidsgevoel. Op de duur redeneert de buurtbewoner dat er grote onveiligheid dreigt wanneer de politie afwezig is. Men moet hiervan durven afstappen door zelf wat verantwoordelijkheid te nemen.

Er zijn statistisch gezien altijd buurtbewoners die graag mee een oogje in het zeil houden. Dit kan via platformen als een Buurtinformatienetwerk of het goedkopere, digitale HOPLR.com, een privaat belangeloos initiatief dat een sociaal netwerk online creëert per buurt. Naast meldingen rond veiligheid kunnen ook inclusieve vragen worden gesteld, gaande van een vraag tot uitlening van materiaal tot het rekruteren van volk voor een buurtfeest.

Uiteraard functioneert dit enkel als er ook ambtenaren en/of wijkagenten het sociale netwerk voor een gedeelte kunnen monitoren. In de commissie Samenlevingsopbouw werd deze opzet al geprezen, maar beleidsmatig missen we politieke drijfkrachten die het initiatief verder wensen uit te rollen. VolksLiga wil zich hier verder achter zetten.

Bestuur en financiën op orde

Uiteraard moet ieder beleidsdomein met financiële prudentie worden behandeld, gezien we nog steeds met een schuld van 250.000.000 euro hebben te kampen. Gezien de ernst van schuld, maakt VolksLiga er een apart strijdpunt van. We willen immers niet dat de volgende generaties opgezadeld zitten met buitenproportionele afbetalingen, zelfs al waren door Mechelen vele investeringsleningen aangegaan aan relatief lage rente.

Daarom stellen we voor om structureel onze lokale overheid te hervormen door een kerntakendebat voorop te stellen. Hieruit moet blijken welke structuren en diensten al dan niet tijdelijk kunnen worden opgeschort, of welke budgetten al dan niet tijdelijk kunnen worden bevroren.

VolksLiga stelt tevens voor om de huisvuilophaling te privatiseren en te liberaliseren, zodat meerdere spelers op de markt kunnen komen en gezinnen zelf de oplossing kiezen die hun aanbelangt. De bestaande gemeentebedrijven en vzw’s moeten tot slot onder de loep worden genomen. Uiteraard dienen bezuinigingen steeds oog hebben voor een blijvende efficiënte dienstverlening voor Bevolking.

Links-rechtspositionering en communautair

Onze lijst is niet uitgesproken links of rechts. Ons programma tracht de zaken te benoemen, maar is dat dan links of rechts? Minder overheid en betutteling is libertarisch en kan als economisch rechts worden aanzien, maar de roep naar meer vrijheid is wellicht niet een inherent rechtse trek. We willen maar zeggen dat de links-rechtsbenadering een voorbijgestreefde politieke oriëntatie is. Omdat we met iedere democratische partij willen samenwerken, maakt dat we ons eerder in het centrum bevinden.

Wij zijn een lokale lijst en spreken ons niet uit over communautaire aangelegenheden. Wij doen niet mee aan een uitgesproken symboolstrijd. Op onze lijsten staan zowel flaminganten als belgicisten.